หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ Valentine ดูแลหัวใจ by U-LIVE
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ Valentine ดูแลหัวใจ by U-LIVE

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-02-28 10:57:51

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ช่วงบ่าย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ Valentine ดูแลหัวใจ by U-LIVE โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ให้การต้อนรับพร้อมกล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากคุณสุชาดา แทนทรัพย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงาน  สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจัดนิทรรศการให้บริการของศูนย์ให้คำปรึกษาและแนะแนว  การฝึกอบรมอาชีพ การออกร้านของนักศึกษา และการจัดเสวนาหัวข้อ “MIND&LOVE” จากคุณภัทรดนัย เสตสุวรรณ (เขื่อน) ศิลปินนักร้อง นักแสดง และ Content Creator พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์  อัจฉริยะประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมพูดคุย เสวนาให้ความรู้ และแนวคิดในการใช้ชีวิต ทั้งนี้มีผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Download