หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ลงนามบันทึกข้อตกลงแนบท้ายบันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับบริษัท สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้น จำกัด
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ลงนามบันทึกข้อตกลงแนบท้ายบันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับบริษัท สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้น จำกัด

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-02-28 11:27:34

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะผู้บริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตราวดี รุ่งอินทร์  กันกา หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร พร้อมด้วยนักศึกษา เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงแนบท้ายบันทึกความเข้าใจ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญใจ สุขก้อน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคุณศุภนิดา จันทราภรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสรรหาและว่าจ้าง บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (ลงนามเป็นพยายานในบันทึกแนบท้าย) ซึ่งบันทึกข้อตกลงนี้เป็นส่วนหนึ่งของบันทึกความเข้าใจ ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับบริษัท สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้น จำกัด ณ  ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ อาคาร 43 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ทั้งนี้ทางสาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร พร้อมด้วยคุณสุวัฒน์ กุลไพจิตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้น จำกัด เข้าพบรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อถ่ายภาพประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการจัดการบริหารงานนิติบุคคลเพื่อที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นหลักสูตรของทางสาขา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Download