หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-03-04 11:20:20

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชญา ครูเกษตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและแผนงาน และคณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ได้เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า โดยได้รับเกียรติจาก  รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์  มั่งคั่ง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราเชณ  คณะนา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และคุณทองเครือ  สุธานุภาพวุฒิ วิศวกรอาวุโส  บริษัท ที อาร์ เอส แอบโวลูท จำกัด เป็นผู้ทรงวิพากษ์หลักสูตร ณ ห้องพิสมัยพิมลสัตย์ ชั้น 5 อาคาร 43 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Download