หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมและฟังการบรรยายเกี่ยวกับประกาศคุรุสภา เรื่อง “การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2567"
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมและฟังการบรรยายเกี่ยวกับประกาศคุรุสภา เรื่อง “การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2567"

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-03-22 12:49:36

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมและฟังการบรรยายเกี่ยวกับประกาศคุรุสภา เรื่อง “การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2567" เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดในการผลิตบัณฑิตครูและพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต พร้อมทั้งสร้างความรับรู้ ความเข้าใจ เพื่อการรับรองปริญญา ฯ เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ณ ห้องประชุม 1124 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Download