หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนากำลังคนที่ตอบโจทย์ประเทศ “กิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านคุณธรรมจริยธรรม” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนากำลังคนที่ตอบโจทย์ประเทศ “กิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านคุณธรรมจริยธรรม” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-03-26 11:42:15

วันที่ 20 – 22 มีนาคม 2567 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนากำลังคนที่ตอบโจทย์ประเทศ “กิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านคุณธรรมจริยธรรม” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาทุกหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเข้ารับการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และได้รับการปลูกฝังพฤติกรรมหรือการกระทำระดับบุคคลที่สะท้อนถึงความเป็นผู้มีคุณธรรม ศีลธรรม และจรรยาบรรณ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน หรือการประกอบอาชีพของตนเองและส่วนรวม โดยมีอาจารย์ ดร.ธงชัย ทองมา รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชญา  ครูเกษตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและแผนงาน กล่าวรายงาน ณ วัดราชาธิวาสวิหาร กรุงเทพมหานคร

Download