หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) หมวด 2 กลยุทธ์ และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง"
ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) หมวด 2 กลยุทธ์ และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง"

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-04-05 14:45:05

วันที่ 26 มีนาคม 2567 คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยบุคลากรฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) หมวด 2 กลยุทธ์ และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง"  ซึ่งจัดโดยกองนโยบายและแผน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา  จากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  TQA/EdPEx Assessor และอนุกรรมการด้านเทคนิคเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ  อาจารย์  ดร.สายพิรุณ เพิ่มพูน  ผู้เชี่ยวชาญการจัดการความรู้และการพัฒนาองค์กร   การวางแผนยุทธศาสตร์  การเสริมสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้  การพัฒนาคุณภาพและบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ  ผู้ทรงคุณวุติ/ที่ปรึกษาอาวุโส ศูนย์บริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมช่อแก้ว  ชั้น 5  อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Download