หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและหัวหน้าสาขาวิชา เข้าร่วมหารือเรื่องการกำหนดวิสัยทัศน์ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและหัวหน้าสาขาวิชา เข้าร่วมหารือเรื่องการกำหนดวิสัยทัศน์ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-04-05 14:58:49

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าสาขาวิชา เข้าร่วมหารือเรื่องการกำหนดวิสัยทัศน์  ของคณะ ฯ ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ ชั้น 5 อาคาร 43 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Download