หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาสาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและสาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาสาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและสาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-04-05 15:03:07

วันที่ 28 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชญา ครูเกษตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและแผนงาน พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และสาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย ได้เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต โดยสาขาสาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์   ศิวะเดชาเทพ ,รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา  อยู่สุข   ,คุณพันธุ์สิทธิ์  ขลิบทอง , อาจารย์มณเฑียร  แก่นสน , ดร.รุจน์  เฉลยไตร เป็นผู้ทรงวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรการออกแบบบัณฑิต   สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย ได้รับเกียรติจาก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชราธร  เพ็ญศศิธร , คุณสุรเดช  โรจน์ธำรง , คุณณัฐทวี  ตรีเทพ เป็นผู้ทรงวิพากษ์หลักสูตร ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ ชั้น 5 อาคาร 43 และห้อง 4711 อาคาร 47 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Download