หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) หมวด 5 บุคลากร และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง"
ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) หมวด 5 บุคลากร และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง"

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-04-05 15:35:48

วันที่ 2 เมษายน 2567 คณะผู้บริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยบุคลากรฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) หมวด 5 บุคลากร และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง" ซึ่งจัดโดยกองนโยบายและแผน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.รัชฎา ฉายจิต รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์   คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา  จากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  TQA/EdPEx Assessor และอนุกรรมการด้านเทคนิคเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ณ ห้องประชุมช่อแก้ว ชั้น 5  อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และรูปแบบออนไลน์ Google Meet

Download