หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ลงพื้นที่ศึกษาดูงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในเขตชุมชนเมือง (FIELD TRIP)
สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ลงพื้นที่ศึกษาดูงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในเขตชุมชนเมือง (FIELD TRIP)

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-05-03 13:29:12

20-21 เม.ย. 2567 ผศ.ดร.เศรษฐกาล โปร่งนุช หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ และ ผศ.รุจิพรรณ แฝงจันดา อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงพื้นที่ศึกษาดูงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในเขตชุมชนเมือง (FIELD TRIP) ณ ต.บางเดื่อ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี และ ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยเพื่อการจัดการสุขภาวะในพื้นที่เขตเมือง จัดโดย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Download