อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Faculty of Industrial Technology) อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Faculty of Industrial Technology)
อาจารย์ ศุภวรรณ พันธ์เกาะเลิ่ง
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


อาจารย์ ดร.ไกรพ เจริญโสภา
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม