คู่มือการปฏิบัติงานสายสนับสนุนวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คู่มือการปฏิบัติงานสายสนับสนุนวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


            1.การเบิกเงินค่าสอนเกิน 12 คาบ
Download
            2.การรับสมัครนักศึกษา(รับตรงภาคปกติที่คณะ/วิทยาลัย)Download
            3.การจัดโครงการตามแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษาDownload
            4.การจัดทําแผนปฏิบัติงานการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (งบลงทุน)           Download
            5.การยืม-คืนวัสดุอุปกรณ์ (ห้องโสตทัศนูปกรณ์)
Download
            6.การจัดทําแผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพประจําปีการศึกษา
Download
            7.การยืม-คืนวัสดุอุปกรณ์ (ห้องปฏิบัติการไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์)
Download
            8.การตรวจสอบและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น                       Download
            9.การลงข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมบนเว็บไซต์
Download
           10.การขอเปิดรายวิชา
Download
           11.การลงทะเบียนรับเอกสารเข้า – ออก/รับเรื่องจากนักศึกษา
Download