หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > นักศึกษาทุกชั้นปีที่จะกู้ยืม กยศ. ต่อเนื่องในภาคเรียนที่ 3/2566
นักศึกษาทุกชั้นปีที่จะกู้ยืม กยศ. ต่อเนื่องในภาคเรียนที่ 3/2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-04-05 10:23:39

*** ที่มีเรียนตามหลักสูตร** (ผู้กู้ที่ได้กู้ยืมมาจากภาคเรียนที่ 1/2566 แล้วเท่านั้น)

ขอให้นักศึกษาส่งใบแจ้งหนี้ค่าเทอมภาคเรียนที่ 3/2566 ให้กับงาน กยศ. ของมหาวิทยาลัย เพื่อบันทึกค่าเล่าเรียนในระบบ กยศ. ให้กับผู้กู้ยืม

เพื่อให้ผู้กู้ยืมสามารถพิมพ์แบบเบิกเงิน (ใบสีม่วง) ของภาคเรียนที่ 3/2566 ได้

*** สามารถส่งใบแจ้งหนี้ได้ ตั้งแต่วันที่ 3 – 11 เมษายน 2567

*** โดยจะมีกล่องรับเอกสารวางอยู่หน้าอาคารกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 1

และงาน กยศ. ของมหาวิทยาลัย

จะประกาศกำหนดวันส่งเอกสารแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม

ภาคเรียนที่ 3/2566 ทางหน้าเพจ : กองทุน กยศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

*** หมายเหตุ

1. ใบแจ้งหนี้ ไม่ต้องรับรองสำเนาถูกต้อง และ ไม่ต้องใส่ซองเอกสารใดๆ ทั้งสิ้น เพราะในใบแจ้งหนี้จะมี ชื่อ - นามสกุล รหัสนักศึกษาอยู่แล้ว

2. นักศึกษาสามารถมาส่งเอกสารด้วยตนเอง หรือ ฝากเพื่อนมาส่งเอกสารให้ก็ได้ ตามที่นักศึกษาสะดวก โดยส่งในกล่องรับเอกสารหน้าอาคารกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 1

3. หากนักศึกษาที่กู้ยืม ไม่ส่งใบแจ้งหนี้ค่าเทอมภาคเรียนที่ 3/2566 จะไม่สามารถพิมพ์แบบเบิกเงิน (ใบสีม่วง) ของภาคเรียนที่ 3/2566 ได้

4. งาน กยศ. จะบันทึกค่าเล่าเรียนในระบบ กยศ. ให้ตามลำดับการส่งใบแจ้งหนี้ในแต่ละวัน ให้นักศึกษาทราบในลำดับต่อไป

--------------------------------

งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

☎️โทร. 02 160 1354 , 02 160 1528