หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ผลงาน/รางวัล/วิจัย/วิชาการ > โครงการ "การประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 1 (The 1st FIT SSRU Conference 2018)
โครงการ "การประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 1 (The 1st FIT SSRU Conference 2018)

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2018-08-16 16:30:52

โครงการ "การประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 1 (The 1st FIT SSRU Conference 2018)


คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการ "การประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 1" (The 1st FIT SSRU Conference 2018) วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ อาคาร 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 22 บทความ และจากหน่วยงานเจ้าภาพร่วม จำนวน 8 บทความ รวมทั้งสิ้น 30 บทความ โดยแบ่งผลงานวิจัยของนักศึกษาออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ด้านศิลปะและการออกแบบ ผลงานวิจัยของนักศึกษาจะได้รับการคัดเลือกเป็นผลงานวิจัยดีเด่นของแต่ละด้านด้วย โครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ เข้าเป็นเจ้าภาพร่วม ซึ่งประกอบด้วย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา , คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ , คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ , คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ทั้งได้จัดส่งบทความวิจัยมาร่วมการนำเสนอในการประชุมครั้งนี้ด้วย การพัฒนานักศึกษาสู่งานวิจัยระดับปริญญาตรีถือเป็นนโยบายที่สำคัญของมหาวิทยาลัยที่ได้กำหนดเป็นวาระสำคัญ มุ่งเน้นการส่งเสริมให้นักศึกษาทำวิจัยคู่กับอาจารย์เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพงานวิจัย การนำเสนอ จนสามารถนำไปสู่การตีพิมพ์ในวารสารที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งสามารถนำไปเผยแพร่ในการประชุมวิชาการต่างๆ ในระดับชาติและนานาชาติได้อีกด้วย ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ปรุงศักดิ์ อัตพุฒ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และมอบของที่ระลึกให้แก่เจ้าภาพร่วม รวมทั้งมอบโล่ห์และเกียรติบัตรแก่นักวิจัยดีเด่น

>> ดูภาพ และ Download ภาพกิจกรรมทั้งหมด ผ่าน Facebook คณะเทคโนฯ ได้ที่นี่ <<

>> ดูภาพ และ Download ภาพกิจกรรมทั้งหมด ผ่าน Facebook คณะเทคโนฯ ได้ที่นี่ <<


Download