การประเมินคุณธรรมและความโปรงใส1. ข้อมูลพื้นฐาน

     - (O1) โครงสร้างหน่วยงาน 

     - (O2) ข้อมูลผู้บริหาร 

     - (O3) อำนาจหน้าที่ 

     - (O4) แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 

     - (O5) ข้อมูลการติดต่อ 

     - (O6) กฏหมายที่เกี่ยวข้อง 


2. การประชาสัมพันธ์     
     - (O7) ข่าวประชาสัมพันธ์ 

3. การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

     - (O8) Q&A 

     - (O9) Social Network 4. การดำเนินงาน

     - (O10) นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล **

     - (O11) แผนดำเนินงานและการใ่ช้งบประมาณประจำปี 

     - (O12) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6เดือน   


5. การปฏิบัติงาน     
     - (O13) รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
6. การให้บริการ

     - (O14) คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  

     - (O15) คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ  

     - (O16) ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  

     - (O17) รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 
          

7. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

     - (O18) e-Service  
          + ระบบทะเบียนและประมวลผล
          + ระบบห้องสมุดออนไลน์
          + ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

     - (O19) แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 

     - (O20) ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 8. การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

     - (O21) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 

     - (O22) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 

     - (O23) นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

     - (O24) การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 


9. การบริหารและการพัฒนาบุคลากร

     - (O25) หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล **

     - (O26) รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 

     - (O27) แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการธุจริตและประพฤติมิชอบ 

     - (O28) ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการธุจริตและประพฤติมิชอบ 


10. การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

     - (O29) ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการธุจริตและประพฤติมิชอบ 

     - (O30) การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

     - (O31) ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ **11. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

     - (O32) สร้างวัฒนธรรม No Gift Policy 

     - (O33) รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy 


12. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

     - (O34) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี  

     - (O35) การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤิมิชอบ 13. การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

     - (O36) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

     - (O37) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ6เดือน


14. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร     
     - (O38) รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 15. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

     - (O39) ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ **

     - (O40) การขับเคลื่อนจริยธรรม 

     - (O41) การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ 


16. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

     - (O42) มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  **

     - (O43) การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  **
หมายเหตุ : ** คือข้อมูลที่ใช้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา