หน้าหลัก > ประกาศ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 Quota
อย่าช้า!!!!!!  วันสุดท้ายของการสมัครรอบที่ 2 Quotaคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ ...
2023-03-31 10:34:05
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ประชาสัมพันธ์นักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1/2566 (นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ...
2023-03-29 10:44:54
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมปัจฉิมเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ 2/2565
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมปัจฉิมเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ 2/2565***ในวันที่ 3 เมษายน 2566***ในหัวข้อ “เ ...
2023-03-29 10:41:42
ขยายเวลาการรายงานตัวและชำระเงินนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 Portfolio
ขยายเวลาการรายงานตัวและชำระเงินนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 Portfolio ...
2023-03-29 10:35:16
ขั้นตอนการส่งเอกสารรายงานตัวเข้าศึกษาเพิ่มเติม
ขั้นตอนการส่งเอกสารรายงานตัวเข้าศึกษาเพิ่มเติมสำหรับนักศึกษาที่รายงานตัวเข้าศึกษาโดยยื่นเอกสารไม่สมบ ...
2023-03-29 10:32:00
สำหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะเข้าสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สำหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะเข้าสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถ Walk-in เข้ามา ...
2023-03-29 10:29:13
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้ความรู้ด้านการทำงานแบบมืออาชีพ
กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ PTG Energy ได้กำหนดจัดกิจกรรมให้ความรู้และประสบการณ์การทำงานแบบมืออาชีพ ในว ...
2023-03-29 10:23:47
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักศึกษาภาคปกติ และ ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566
ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เรื่อง การเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนัก ...
2023-03-29 10:16:02
ประกาศย้อนหลัง