หน้าหลัก > ประกาศ

ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับบัณฑิต
ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับบัณฑิต ในวันที่ 30-31 สิงหาคม และวัน ...
2022-09-01 11:10:37
ลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสำหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะเข้าสอบภาษาอังกฤษมาตรฐ ...
2022-09-01 11:06:16
ขอความร่วมมือบัณฑิตกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ
ขอความร่วมมือบัณฑิตกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ โดยสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้ที่ https://employ.mhes ...
2022-09-01 11:02:32
กำหนดการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
กำหนดการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระหว่าง วันที่ 30 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 6 กัน ...
2022-09-01 10:55:04
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์ ผ่านการรับรองคุณวุฒิจากคุรุสภา
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ผ่านการรับรองคุณวุฒิจากคุรุสภาส ...
2022-09-01 10:45:32
SCOP PACKAGING SPEAK OUT RETHINK FOR BETTER NORMAL
SCOP PACKAGING SPEAK OUTRETHINK FOR BETTER NORMALSCGP ชวนชาว GEN 2 ส่งเสียง เปลี่ยนโลก ผ่านการประกวด ...
2022-09-01 10:45:32
ประกาศย้อนหลัง