หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไว้รัสโคโรนา (COVID-19) ฉบับที่ 10
มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไว้รัสโคโรนา (COVID-19) ฉบับที่ 10

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-08-11 11:46:42

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไว้รัสโคโรนา (COVID-19) ฉบับที่ 10

-ขยายระยะเวลาการชำระค่าลงทะเบียนนักศึกษาในภาคเรียนที่ 2 และภาคฤดูร้อน 2564 ไปจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2565

-ขยายระยะเวลาการชำระค่าลงทะเบียนและค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ไปจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2565