หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > ขอความร่วมมือนักศึกษางดการจัดกิจกรรมที่ส่งผลให้เกิดการรวมกลุ่มภายในมหาวิทยาลัย
ขอความร่วมมือนักศึกษางดการจัดกิจกรรมที่ส่งผลให้เกิดการรวมกลุ่มภายในมหาวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-03-11 15:13:22

ประชาสัมพันธ์จากทางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบปกติและแบบออนไลน์ผสมผสาน ขอความร่วมมือนักศึกษางดการจัดกิจกรรมที่ส่งผลให้เกิดการรวมกลุ่มภายในมหาวิทยาลัย และนอกมหาวิทยาลัยโดยเด็ดขาด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทั้งนี้หากทางคณะฯ พบการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มของนักศึกษา ทางคณะฯ จะดำเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัย