หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์ ผ่านการรับรองคุณวุฒิจากคุรุสภา
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์ ผ่านการรับรองคุณวุฒิจากคุรุสภา

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-09-01 10:45:32

สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ได้ผ่านการรับรองคุณวุฒิจากคุรุสภา

สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์ ได้ผ่านการรับรองปริญญา 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์ (4ปี)

 จากคุรุสภาในการประชุมครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565