หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย "สวนสุนันทาพัสตราภรณ์"
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย "สวนสุนันทาพัสตราภรณ์"

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-09-07 10:09:17

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย "สวนสุนันทาพัสตราภรณ์"

นางสาวบัญนษร สัณฐาน หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญชวนบุคลากรของมหาวิทยาลัย ร่วมรณรงค์ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมค่านิยมด้านการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทยอันดีงามของชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูสนับสนุน ส่งเสริม และสืบสาน อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ส่งเสริมความเป็นไทยและวัฒนธรรมไทย
“สุนันทา พัสตราภรณ์ สมรศรี
งามนารี สวมใส่ ดูสูงศักดิ์
เสริมสง่า สร้างราศี ส่งเสริมพักตร์
ให้คนรัก นิยมยิ่ง สิ่งเสริมตน”

เว็บไซต์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม: www.culture.ssru.ac.th
.
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา:
www.ssru.ac.th