หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > รับสมัครขอรับทุนการศึกษามูลนิธิเพื่อการศึกษาของชาวนครนายก ปีการศึกษา 2565
รับสมัครขอรับทุนการศึกษามูลนิธิเพื่อการศึกษาของชาวนครนายก ปีการศึกษา 2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-10-10 11:41:26

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครขอรับทุนการศึกษามูลนิธิเพื่อการศึกษาของชาวนครนายก ปีการศึกษา 2565

ด้วยมูลนิธิเพื่อการศึกษาของชาวนครนายก จะพิจารณาให้ทุนการศึกษา แก่บุตรชาวนครนายก ทั้งภาครัฐและเอกชน ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 ซึ่งให้เปล่าโดยไม่มีข้อผูกพันใด ๆ และให้ต่อเนื่องไปจนจบหลักสูตร โดยจะพิจารณาให้ทุนกับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ที่มีผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมตลอดหลักสูตร เฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป จากสถานศึกษาทุกสังกัด และมีความประพฤติดี รวมทั้งสิ้น จำนวน 2 ทุน ทุนละ 10,000  บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) นั้น

จึงขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครขอรับทุนการศึกษา มูลนิธิเพื่อการศึกษาของชาวนครนายก ปีการศึกษา 2565 ตามคุณสมบัติที่กำหนด (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) และจัดส่งแบบขอรับทุน (มชย.1) ไปยังมูลนิธิเพื่อการศึกษาของชาวนครนายก โดยตรง ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2565 ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานมูลนิธิเพื่อการศึกษาของชาวนครนายก เลขที่ 534 ตรงข้ามวชิระพยาบาล ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทร. 02-241-5431 และ 098-792-3255