หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาเข้าร่วมการประเมินและคัดเลือกเข้ารับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565
ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาเข้าร่วมการประเมินและคัดเลือกเข้ารับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-01-06 14:40:37

นักศึกษาที่มีคุณสมบัติ จำนวน 1 คน และ/หรือนักศึกษาพิการ จำนวน 1 คน และส่งรายชื่อนักศึกษาพร้อมส่งรูปเล่มผลงาน แบบรายงานตนเองของนักศึกษา (แบบรายงาน ก.) และแบบบันทึกข้อมูลคุณลักษณะพื้นฐานและกิจกรรม/ผลงานดีเด่น (แบบรายงาน ข.) ซึ่งในส่วนการลงนาม ประธานกรรมการ และกรรมการ ยังไม่ต้องลงนาม ทั้งนี้ ขอให้จัดส่งรายชื่อมายังฝ่ายทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ภายในวันที่ 13 มกราคม 2566 และ คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกและสัมภาษณ์ ในวันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 13.00น. ณ ห้องประชุมวรลักษณ์นงค์ ชั้น 3 กองพัฒนานักศึกษา เพื่อคัดเลือกนักศึกษา จำนวน 1 คน เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย และดำเนินการจัดส่งข้อมูลเข้าระบบประเมินนักศึกษา ในลำดับต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์   02-160-1345