หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับผู้กู้ยืมที่ยังไม่ได้ส่งเอกสาร
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับผู้กู้ยืมที่ยังไม่ได้ส่งเอกสาร

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-01-27 14:19:11

งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ขอแจ้งให้ผู้กู้ยืมทุกชั้นปีทราบ สำหรับผู้กู้ยืมที่ยังไม่ได้ส่งเอกสาร

แบบเบิกเงินกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) พร้อมเอกสารหลักฐานแนบต่างๆ ภาคเรียนที่ 2/2565


ผู้กู้ยืมสามารถส่งเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. (เท่านั้น)

ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 3 (โถงกระจกทางเข้าสนามแบตมินตัน) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร


เอกสารที่ต้องส่ง

1. แบบเบิกเงินกู้ยืม จำนวน 2 ชุด

2. สำเนาบัตรนักศึกษา จำนวน 1 ชุด

3. สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้ยืม จำนวน 2 ชุด

4. ใบแจ้งหนี้ ภาคเรียนที่ 2/2565 จำนวน 1 ชุด

5. ใบรายงานการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2/2565 จำนวน 1 ชุด

6. สำเนาบัตรประชาชนผู้แทนโดยชอบธรรม จำนวน 2 ชุด (จะใช้หรือไม่ใช้ให้ดูจากแบบเบิกเงินกู้ยืมว่ามีชื่อผู้แทนโดยชอบธรรมหรือไม่)

7. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งผู้กู้ยืมและผู้แทนโดยชอบธรรม) ใช้อย่างละ 2 ชุด