หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักศึกษาภาคปกติ และ ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักศึกษาภาคปกติ และ ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-03-29 10:16:02

ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เรื่อง การเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักศึกษา ภาคปกติ และ ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยเรื่อง กิจกรรมนักศึกษา พุทธศักราช ๒๕๕๘ เพื่อหาตัวแทนนักศึกษาเข้าสมัครเลือกตั้งดำรงตำแหน่งนายกองค์การนักศึกษา และคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมุ่งเน้นให้การดำเนินการด้านงานกิจกรรมของนักศึกษามีประสิทธิภาพ ศักยภาพและแบบแผนมากยิ่งขึ้น นั้น เพื่อหาตัวแทนนักศึกษาเข้าสมัครเลือกตั้งดำรงตำแหน่งนายกองค์การนักศึกษาและคณะกรรมการองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ สามารถสมัครที่ได้ตามเอกสารแนบ