หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-03-29 10:44:54

ประชาสัมพันธ์นักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1/2566 (นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ที่ทำการลงทะเบียนเรียนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1/2566 เข้ารับการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 4711 อาคาร 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา