หน้าหลัก > ประกาศ > รับสมัคร > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่4 Direct Admission
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่4 Direct Admission

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-06-01 14:47:12

*** ตั้งแต่วันที่ 14 - 31 พฤษภาคม 2566

*** สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์

https://admission.ssru.ac.th/

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดสอนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรการออกแบบบัณฑิต, หลักสูตรครุศาสตร์ อุตสาหกรรมบัณฑิต โดยแยกหลักสูตรออกเป็น 4 กลุ่ม ประกอบไปด้วย สาขาวิชา 10 สาขา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

- สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)

- สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ (Robotics Engineering)

- สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม (Engineering Management)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

- สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Safety Technology and Occupational Health)

- สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (Electrical Technology)

- สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร (Real Estate and Facility Management)

- สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย (Graphic and Multimedia Design)

หลักสูตรการออกแบบบัณฑิต

- สาขาวิชาการออกแบบนิทรรศการและแอนิเมชันสามมิติ (Exhibition Design and Three Dimensional Animation)

- สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (Industrial Design and Packaging)

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

- สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์ (Industrial Arts and Science)