หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > ประชาสัมพันธ์การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ประจำปีการศึกษา 2566
ประชาสัมพันธ์การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ประจำปีการศึกษา 2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-05-29 12:30:45

ประชาสัมพันธ์การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ประจำปีการศึกษา 2566

ด้วยกองพัฒนานักศึกษา จะดำเนินการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ (การเกณฑ์ทหาร) ประจำปีการศึกษา 2566 ของนักศึกษาที่มีอายุครบ 21 ปี ในปีพุทธศักราช 2567 ซึ่งเป็นนักศึกษาที่เกิดในปีพุทธศักราช 2546 และมีความประสงค์จะขอผ่อนผันการเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ โดยจะต้องไปแสดงตนเพื่อรับหมายเรียก (แบบ สด.๓๕) ณ ท้องที่ภูมิลำเนาทหารของตนเอง และนำหลักฐานดังกล่าวมายื่นที่สถานศึกษาที่ตนเองศึกษาอยู่เพื่อดำเนินการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการต่อไป นั้น
ในการนี้ กองพัฒนานักศึกษา จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เพื่อให้นักศึกษาในสังกัดได้รับทราบทั่วกันด้วย (ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้) และประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาสแกน QR CODE ในโปรแกรมไลน์ ตามช่องทางต่างๆ ของคณะ/วิทยาลัย สำหรับเป็นช่องทางการติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่งานขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการโดยตรง ทั้งนี้สามารถส่งเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2566