หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > ประกาศเกียรติคุณสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ คณะเทคโนโลยีอุตสหากรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษา 2565
ประกาศเกียรติคุณสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ คณะเทคโนโลยีอุตสหากรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษา 2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-05-29 12:55:01

ประกาศเกียรติคุณสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ คณะเทคโนโลยีอุตสหากรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษา 2565

1. จัดโครงการบริการวิชาการ International Academic Training on Robotic Design and Development แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ สปป.ลาว
2. เป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของการแข่งขันหุ่นยนต์ MAKER ROBOTICS CHALLENGE 2023
3. เป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของการแข่งขันหุ่นยนต์ WRG Thailand 2022
สาขาวิชาฯ ขอขอบคุณ คณาจารย์และนักศึกษาทุกท่าน ที่มีความมานะ อุตสาหะ ทุ่มเท และอุทิศทั้งเวลา แรงกาย แรงใจ เพื่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม