หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา พลิกโฉมทิศทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยภายใต้วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา พลิกโฉมทิศทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยภายใต้วิสัยทัศน์

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-10-16 15:20:22

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา พลิกโฉมทิศทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยภายใต้วิสัยทัศน์

“ผู้นำการสร้างมืออาชีพ เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน”

“A leader in producing professionals for sustainable society development”

เพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเป็นมืออาชีพมีคุณธรรมและจริยธรรม

พร้อมระบบการจัดการศึกษา สร้างนวัตกรรม การเรียนรู้และยกระดับการบริหารงานให้ได้มาตรฐานสากล รวมทั้ง การวิจัยและสร้างนวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ระดับชาติและระดับนานาชาติ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย บริการวิชาการ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ