หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > วารสารดีไซน์เอคโค เปิดรับพิจารณา บทความวิจัย (Research Article)
วารสารดีไซน์เอคโค เปิดรับพิจารณา บทความวิจัย (Research Article)

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-10-16 15:23:10

วารสารดีไซน์เอคโค เปิดรับพิจารณา บทความวิจัย (Research Article)

เพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในรูปแบบพิมพ์ /รูปแบบออนไลน์ ในวารสารดีไซน์เอคโค  ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม  - ธันวาคม 2566  (Vol. 4, No.2 July - December 2023)

- -

เนื้อหาบทความทางด้าน : ด้านศิลปะประยุกต์ นฤมิตศิลป์ นิเทศศิลป์ มัณฑนศิลป์ อุตสาหกรรมศิลป์ ศิลปหัตถกรรม

กระบวนการพิจารณาบทความ : โดย ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) จำนวน 3 ท่าน   ปีละ 2 ฉบับ

ฉบับที่ 1 : มกราคม – มิถุนายน 66

ฉบับที่ 2 : กรกฎาคม – ธันวาคม 66

- -

โดยส่งบทความ (Submission) ผ่านเว็บไซต์วารสารดีไซน์เอคโค มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (บนระบบ ThaiJO เท่านั้น)

https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jdecho

- -

- -

ติดต่อ/สอบถามรายละเอียดได้ที่

โทร. 0 2160 1438 ต่อ 23  

Email: fit_journals@ssru.ac.th