หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > ปรับเปลี่ยนชื่อหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจาก "คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม" เป็น "คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม"
ปรับเปลี่ยนชื่อหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจาก "คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม" เป็น "คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม"

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-02-12 10:57:45

กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ออกกฎกระทรวงเรื่องการจัดตั้งหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ.2567 โดยเนื้อหาสำคัญคือการปรับปรุงแก้ไขชื่อหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจาก "คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม" เป็น "คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม"