หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-03-14 14:43:19

ขอให้นักศึกษาตรวจสอบใน กยศ.Connect ว่าขึ้นสถานะ ลงนามแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมสำเร็จ แล้วหรือไม่ ถ้าหากนักศึกษาจัดส่งเอกสารเรียบร้อยแล้ว ในระบบ ไม่ขึ้น สถานะ ลงนามแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมสำเร็จ ให้นักศึกษาติดต่อที่ ห้องกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 3 อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา กรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 16.00 น. เท่านั้น