หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > ประชาสัมพันธ์นักศึกษาเข้ารับการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพประจำภาคเรียนที่ 1/2567
ประชาสัมพันธ์นักศึกษาเข้ารับการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพประจำภาคเรียนที่ 1/2567

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-04-05 10:06:56

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ที่ทำการลงทะเบียนเรียนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1/2567 ในวันที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง 4711 อาคาร 47 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา