หน้าหลัก > ประกาศ > รับสมัคร > คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 รอบ 3 Admission
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 รอบ 3 Admission

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-04-11 10:39:58

????คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567  รอบ 3 Admission

???? สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 6 - 12 พ.ค. 67

???? สามารถสมัครได้ที่ https://student.mytcas.com/

--------------------------------------------------------------------------------------

#ssru #สวนสุนันทา #คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #FITSSRU #EITSSRU #TCAS67 #DEK67 #Admission

---------

ทางคณะ ฯ เปิดสอนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรการออกแบบบัณฑิต, หลักสูตรครุศาสตร์ อุตสาหกรรมบัณฑิต โดยแยกหลักสูตรออกเป็น 4 ด้าน ประกอบไปด้วย สาขาวิชา 10 สาขา

????หลักสูตรด้านวิศวกรรมศาสตร์

- สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)

- สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ (Robotics Engineering)

- สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม (Engineering Management)

????หลักสูตรด้านเทคโนโลยีและการจัดการ

- สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Safety Technology and Occupational Health)

- สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (Electrical Technology)

- สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร (Real Estate and Facility Management)

????หลักสูตรด้านการออกแบบ

- สาขาวิชาการออกแบบนิทรรศการและแอนิเมชันสามมิติ (Exhibition Design and Three Dimensional Animation)

- สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (Industrial Design and Packaging)

- สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย (Graphic and Multimedia Design)

????หลักสูตรด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม

- สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์ (Industrial Arts and Science)