หน้าหลัก > ประกาศ > รับสมัคร > คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2024-05-31 14:25:40

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)

ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ค. - 5 มิ.ย. 67

สมัครได้ที่ https://admission.ssru.ac.th/isqy01

#ssru #สวนสุนันทา #คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #FITSSRU #EITSSRU #TCAS67 #DEK67 #Admission

---------

ทางคณะ ฯ เปิดสอนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรการออกแบบบัณฑิต, หลักสูตรครุศาสตร์ อุตสาหกรรมบัณฑิต โดยแยกหลักสูตรออกเป็น 4 ด้าน ประกอบไปด้วย สาขาวิชา 10 สาขา


????หลักสูตรด้านวิศวกรรมศาสตร์

- สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)

- สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ (Robotics Engineering)

- สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม (Engineering Management)


????หลักสูตรด้านเทคโนโลยีและการจัดการ

- สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Safety Technology and Occupational Health)

- สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (Electrical Technology)

- สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร (Real Estate and Facility Management)


????หลักสูตรด้านการออกแบบ

- สาขาวิชาการออกแบบนิทรรศการและแอนิเมชันสามมิติ (Exhibition Design and Three Dimensional Animation)

- สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (Industrial Design and Packaging)

- สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย (Graphic and Multimedia Design)


????หลักสูตรด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม

- สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์ (Industrial Arts and Science)