หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การเขียนผลการประเมินตนเองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.7)
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การเขียนผลการประเมินตนเองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.7)คณะเทคโนโลยี ...
2017-10-24 15:18:18
“ยินดีต้อนรับ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ" รุ่นที่ 2
คณะเทคโนฯ จัดโครงการบริการวิชาการ เรื่อง “ยินดีต้อนรับ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพั ...
2017-12-01 15:51:48
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/2560
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/2560เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ผศ.ดร.พล ...
2017-11-08 18:22:17
ข่าวปัจจุบัน