หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร
ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2564 ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet
 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหา ...
2021-09-09 13:31:24
ประชุมอาจารย์พิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2564 ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564  ด้วยฝ่ายบริการการศึกษา ได้จัดประชุมอาจารย์พิเศษ ภาคเรียนที่ 1 ...
2021-09-07 19:41:34
วิพากษ์หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลปและวิทยาศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินการวิพากษ์หลักสูตรคร ...
2021-09-07 19:33:42
ข่าวย้อนหลัง