หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-08-08 13:38:52

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย  ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีDownload