หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว โครงการ/อบรม > “การบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อการเผยแพร่ (Thai Qualification Register : TQR) และรับรองมาตรฐานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรฉบับปีการศึกษา 2557" รุ่นที่ 4
“การบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อการเผยแพร่ (Thai Qualification Register : TQR) และรับรองมาตรฐานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรฉบับปีการศึกษา 2557" รุ่นที่ 4

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2018-10-17 14:55:35

“การบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อการเผยแพร่ (Thai Qualification Register : TQR) และรับรองมาตรฐานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรฉบับปีการศึกษา 2557" รุ่นที่ 4


คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการอบรม เรื่อง 
“การบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อการเผยแพร่ (Thai Qualification Register : TQR) และรับรองมาตรฐานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรฉบับปีการศึกษา 2557 รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 1 - 2 พฤษภาคม 2560 
ณ โรงแรม รอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ คณบดี คณะเทคโนโลยอุตสาหกรรม
เป็นประธาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการอบรมครั้งนี้ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล เป็นวิทยากร


>> ดูรูปภาพกิจกรรมทั้งหมด ผ่าน Facebook คณะเทคโนฯ ได้ที่นี่ <<


Download