หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร จัดโครงการสัมมนาวิชาชีพ เรื่อง "การเตรียมความพร้อมในการทำหน้าที่ผู้บริหารทรัพยากรอาคาร" และโครงการอบรมเรื่อง "ระบบป้องกันและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยสำหรับอาคารสรรพสินค้า พร้อมทั้งกรณีศึกษา"
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร จัดโครงการสัมมนาวิชาชีพ เรื่อง "การเตรียมความพร้อมในการทำหน้าที่ผู้บริหารทรัพยากรอาคาร" และโครงการอบรมเรื่อง "ระบบป้องกันและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยสำหรับอาคารสรรพสินค้า พร้อมทั้งกรณีศึกษา"

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2017-11-08 18:20:15

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร จัดโครงการสัมมนาวิชาชีพ เรื่อง "การเตรียมความพร้อมในการทำหน้าที่ผู้บริหารทรัพยากรอาคาร" และโครงการอบรมเรื่อง "ระบบป้องกันและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยสำหรับอาคารสรรพสินค้า พร้อมทั้งกรณีศึกษา"


เมื่อวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2560 อ.จิตราวดี รุ่งอินทร์ กันกา หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร จัดโครงการสัมมนาวิชาชีพ เรื่อง "การเตรียมความพร้อมในการทำหน้าที่
ผู้บริหารทรัพยากรอาคาร" และโครงการอบรมเรื่อง "ระบบป้องกันและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยสำหรับอาคารสรรพสินค้า พร้อมทั้งกรณีศึกษา" โดยจัดให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร


โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ด้านระบบป้องกันอัคคีภัย การตรวจเช็คระบบและจัดทำแผนการจัดการระบบฯ โดยมี คุณปิติ อนนตพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัทพร้อม เทคโนเซอร์วิส และกรรมการ และอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย เป็นวิทยากรใน
วันแรก และมอบใบวุฒิบัตรวันที่สาม ณ ห้องประชุม 4711 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ในวันที่สองนำนักศึกษาดูงานอาคารกรณีศึกษา ณ ห้างซีคอนสแควร์ โดยมี อาจารย์บุษกร แสนสุข ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย ว.ส.ท. เป็นวิทยากร พร้อมลง Workshop แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักศึกษา


ชีวิน ชินดิลกวณิช : รายงาน


Download