หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > Academic cooperation Student Exchange and Teacher University Putra Malaysia To promote ASEAN academic relations.
Academic cooperation Student Exchange and Teacher University Putra Malaysia To promote ASEAN academic relations.

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-03-27 16:25:56

ความร่วมมือทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ 
มหาวิทยาลัยปุตรามาเลเซีย เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ทางวิชาการแห่งอาเซียน


วันที่ 15 มกราคม 2561 ผศ.ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Dr.MOHAMMAD YAZAR BIN MAT RASCHID หัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ และ Dr.RAJA AHMAD AZMEER BIN R A EFFENDI อาจารย์สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยปุตรามาเลเซีย ในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ทางวิชาการแห่งอาเซียน โดยมีผู้บริหารและอาจารย์จากวิทยาลัยสถาปัตยกรรม ได้แก่ อาจารย์ ดร.ศุภกิจ มูลประมุข รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ อาจารย์พิพัฒน์ ศักดิ์ศิริเกษมกุล รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ อาจารย์ภัทฐิตา พงศ์ธนา หัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม เข้าร่วมหารือ ณ ห้องประชุม 4767 อาคาร 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน


Academic cooperation Student Exchange and Teacher University Putra Malaysia To promote ASEAN academic relations.


On January 15, 2018 Asst. Prof. Dr. Palang Wongtanasuporn Dean of Faculty of Industrial Technology Discuss academic cooperation with Dr.MOHAMMAD YAZAR BIN MAT RASCHID Head of Department of Architecture and Design Dr.RAJA AHMAD AZMEER BIN R A EFFENDI Lecturer in Architecture and Design University Putra Malaysia In exchange students and professors. To promote ASEAN academic relations. There are also architects and administrators from the College of Architecture. อาจารย์ ดร.ศุภกิจ มูลประมุข Associate Dean for Research and Academic Services อาจารย์พิพัฒน์ ศักดิ์ศิริเกษมกุล Associate Dean for Planning and Quality Assurance อาจารย์ภัทฐิตา พงศ์ธนา Head of Architecture Attended at Conference 4767, Building 47, Faculty of Industrial Technology.


วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : Report
Download