หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว โครงการ/อบรม > โครงการอบรม “เสริมสร้างพื้นฐานนักพัสดุมือใหม่เพื่อความเป็นมืออาชีพ” รุ่นที่ 2
โครงการอบรม “เสริมสร้างพื้นฐานนักพัสดุมือใหม่เพื่อความเป็นมืออาชีพ” รุ่นที่ 2

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-02-07 15:51:43

โครงการอบรม “เสริมสร้างพื้นฐานนักพัสดุมือใหม่เพื่อความเป็นมืออาชีพ” รุ่นที่ 2


เมื่อวันที่ 19-20 มกราคม 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการอบรม “เสริมสร้างพื้นฐานนักพัสดุมือใหม่เพื่อความเป็นมืออาชีพ” รุ่นที่ 2 ณ โรงแรม รอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ ให้ความรู้โดยท่านวิทยากร อาจารย์ณัฐชนน ศิริพงษ์สุรภา โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์พิชา ศรีพระจันทร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ความรู้ทั่วไปและการบริหารงาน รวมถึงสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการอบรมฯ ไปปรับใช้หรือประยุกต์ใช้ในการปฏิบติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นพปกรณ์ สนธิรัตน์ : ภาพข่าว