หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณะเทคโนฯ ร่วมกับ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ ครั้งที่ 5
คณะเทคโนฯ ร่วมกับ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ ครั้งที่ 5

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-03-14 16:14:39

คณะเทคโนฯ ร่วมกับ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ ครั้งที่ 5


เมื่อวันที่ 11 - 15 มีนาคม 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.พิบูล ไวจิตรกรรม รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วย อาจารย์สหภพ 
กลีบลำเจียก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมกับ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขายสินค้าเกษตรบนตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ (DGTFarm.com) ตามแนวทางตลาดนำการผลิต ณ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรที่เป็นสมาชิกผู้ขายสินค้าในเว็บไซต์ DGTFarm.com สามารถสร้างภาพลักษณ์และสร้างมูลค่าในสินค้าของตนเองได้ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของคณะฯ ในยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยสามารถนำมาเป็นตัวชี้วัดการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัยต่อไปDownload