หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ กรมอุตุนิยมวิทยา
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ กรมอุตุนิยมวิทยา

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-05-16 10:53:58

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ร่วมกับนักศึกษาแขนงวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ กรมอุตุนิยมวิทยา เขตบางนา กรุงเทพฯ  ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เพื่อเสริมสร้างความรู้พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพและนำความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทำงานต่อไป
Download