หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว โครงการ/อบรม > โครงการเจาะลึกงานพัสดุและการเงินการคลังภาครัฐ รุ่นที่ 1
โครงการเจาะลึกงานพัสดุและการเงินการคลังภาครัฐ รุ่นที่ 1

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-05-28 13:42:07

โครงการเจาะลึกงานพัสดุและการเงินการคลังภาครัฐ 
รุ่นที่ 1 (25-26 พฤษภาคม 2562)

>> View all pictures in Google Drive click here <<<

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการอบรม เรื่อง เจาะลึกงานพัสดุและการเงินการคลังภาครัฐ รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ โดยมี อาจารย์พิชา ศรีพระจันทร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม การอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ ให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ความรู้ทั่วไปและการบริหารงานด้านการเงินการคลังในภาครัฐ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ณัฐชนน ศิริพงษ์สุรภา และ อาจารย์กิตติมา เป็นวิทยากรบรรยาย