หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ผลงาน/รางวัล/วิจัย/วิชาการ > การประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 2
การประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 2

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-06-12 11:33:49

คณะเทคโนฯ จัดประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 2 


เอกสาร - การประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 2 (7 มิถุนายน 2562)


รูปภาพ - การประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 2 (7 มิถุนายน 2562)

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 2 (The 2nd FIT SSRU Conference 2019) ณ อาคาร 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวเปิดการประชุมและมอบของที่ระลึกให้แก่หน่วยงานเจ้าภาพร่วม รวมทั้งมอบโล่ห์และเกียรติบัตรแก่นักวิจัยดีเด่น และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวต้อนรับผู้เข้าประชุม 

งานประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 2 นี้เป็นโครงการที่สำคัญเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าร่วมประชุมนำเสนอผลงานวิจัยในด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านศิลปะและการออกแบบ เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพงานวิจัย การนำเสนอ จนสามารถนำไปสู่การตีพิมพ์ในวารสารที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งสามารถนำไปเผยแพร่ในการประชุมวิชาการต่างๆ ในระดับชาติและนานาชาติได้อีกด้วย ซึ่งงานดังกล่าวมีนักศึกษาให้ความสนใจส่งผลงานวิจัยร่วมนำเสนอ โดยแบ่งเป็น ผลงานวิจัยของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำนวน 129 บทความ ผลงานวิจัยจากหน่วยงานเจ้าภาพร่วม จำนวน 15 บทความ รวมทั้งสิ้น 144 บทความ 

เอกสาร - การประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 2 (7 มิถุนายน 2562)


รูปภาพ - การประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 2 (7 มิถุนายน 2562)Download