หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > ขอยกย่องชมเชย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภโยธิน ณ สงขลา เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการทำงานด้านการวิจัยดีเด่น
ขอยกย่องชมเชย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภโยธิน ณ สงขลา เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการทำงานด้านการวิจัยดีเด่น

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-08-21 13:44:13

ตามที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภโยธิน ณ สงขลา อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ได้นำผลงานวิจัย เรื่อง Implementation of Resistorless Universal Biquad Filter with Electronic Controllability ตีพิมพ์บทความในวารสาร PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY Vol.๙๕, Issue ๕,May๒๐๑๙ ,หน้า ๑๕๓ - ๑๕๖ ISBN : ๐๐๓๓ - ๐๒๙๗ ซึ่งวารสารดังกล่าวอยู่ในฐานข้อมูล ISI และ SJR Q๔ นั้น

ในการนี้ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงขอยกย่องชมเชย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภโยธิน ณ สงขลา ว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการทำงานด้านการวิจัยดีเด่น และเป็นผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา