หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว โครงการ/อบรม > "อบรมผู้ประเมินตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ปีการศึกษา 2562" รุ่นที่ 2
"อบรมผู้ประเมินตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ปีการศึกษา 2562" รุ่นที่ 2

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-12-02 17:29:00

>> View all pictures in Google Drive click here <<<


คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง อบรมผู้ประเมินตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ       ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ ดร.ชนมภัทร โตระสะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม  โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และทีมวิทยากรจากคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) การอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มหาวิทยาลัยในกลุ่มราชภัฏและบุคลากรได้มีการเตรียมความพร้อมในการเขียนรายงานตนเอง รวมทั้งสามารถเป็นผู้ประเมินในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งชี้ที่คณะกรรมการเครือข่ายได้ร่วมกำหนด ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมจำนวนมาก ประกอบไปด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ หัวหน้าสาขาวิชา อาจารย์ประจำหลักสูตร ฯลฯDownload