หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ
โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-12-17 15:03:04

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น. ที่ผ่านมา สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดโครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาชีพทางด้านการจัดการอุตสาหกรรมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลังจากที่ได้ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแล้ว และเพื่อเตรียมความพร้อมการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษาปีที่ 3 ณ ห้อง 4701 อาคาร 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

          ในการสัมมนาครั้งนี้ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้สรุปการเรียนรู้ที่ได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพมาถอดเป็นบทเรียนที่ได้ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพมา พร้อมทั้งจัดทำข้อเสนอแนะในการปรับปรุงคุณภาพการทำงานในสถานประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นวิธี/ขั้นตอน/กระบวนการทำงานหรือสภาพแวดล้อมในการทำงาน นอกจากจะเพื่อเป็นข้อมูลให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ใช้เป็นข้อมูลสำหรับการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้วย หลังจากการสัมมนา นักศึกษาจะได้นำผลการสัมมนาไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในบอร์ดประชาสัมพันธ์ของสาขาวิชาฯ ต่อไป

Download